Соединение установлено Cоединение c WS... Ошибка WS соединения WS временно недоступно

Приветствую дорогой гость!

Для того чтобы общаться с друзьями, читать интерестные новости, делиться впечатлениями, а также многое другое - воспользуетесь:
Авторизация или Регистрация

Соединение установлено Cоединение c WS... Ошибка WS соединения WS временно недоступно
Выберите категорию

Список онлайн друзей


Не отключать экран
Во время чтении рецепта или просмотра фотогалереи - экран будет влючен всегда.

Уведомления


Друзья на сайте
Информирует когда Ваш друг заходит на сайте.
Звук сообщения
Звуковое сопровождение при поступления новых сообщении.
"Не беспокоить!"
Отключает все уведомления входящих сообщений, оповещений и видеозвонков.

Сеть


Режим невидимки
Позволяет скрыть Ваш сетевой статус.

Prezentare generală

Preliminări

Jocurile intelectuale online prezintă o abordare a conținuturilor informaționale cu ajutorul tehnicii de calcul. La general vorbind, jocurile prezintă o activitate neproductivă, esența căruia nu constă atât în rezultatele obținute, cât în procesul în sine; pe când Jocurile intelectuale, sunt situate la răscrucea dintre joc şi cunoaştere, ele fiind atât o modalitate de punere la încercare a erudiţiei, a logicii sau a imaginaţiei, cât şi un instrument de dezvoltare a acestor calităţi. Bineînţeles că orice joc comportă o funcţie cognitivă şi implică un anumit fel de cunoaştere, dar pentru jocurile intelectuale această funcţie are rolul primordial. Obiectul de studiu „Jocurile intelectuale online”, ca fiind bazat nemijlocit pe disciplina școlară „Informatica”, are drept scop principal formarea și dezvoltarea gândirii algoritmice a elevului și se întemeiază pe următoarele principii:

Concepţia didactică

Definirea disciplinei Informatica
Informatica participă la formarea şi dezvoltarea generală a personalităţii, accentul instruirii la informatică fiind pus pe dezvoltarea gândirii logice şi algoritmice. Integrarea persoanei în mediul informatizat al societăţii moderne este posibilă numai în cazul deţinerii cunoştinţelor informatice fundamentale şi abilităţilor de utilizare instrumentală şi de comunicare cu calculatorul, şi prin intermediul acestuia – totalitate de competenţe care se conţin în noţiunea de cultură informaţională

„Jocurile intelectuale online” pot fi parte a orice disciplini de studiu, preponderent în Informatică.

Jocurile intelectuale online
reieșind din definirea disciplinei Informatica, se propun unele rectificări și completări - Formarea și dezvotarea generală a personalității prin intermediul jocului - activitate umană fără vârstă. Integrarea persoanei în mediul informatizat al societăţii moderne prin deținerea competențelor informatice permit realizarea jocurilor intelectuale nu doar de scop evaluativ, ci și ca metodă de informare pentru orice arie curriculară, ca bază având principiul transdisciplinarității.

“Competenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală.”

Competenţe-cheie / transversale

 1. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi
 2. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat
 3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină
 4. Competenţe acţional-strategice
 5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare
 6. Competenţe interpersonale, civice, morale
 7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
 8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
 9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori)
 10. Competenţe antreprenoriale şi spirit de inițiativă

Competenţe transdisciplinare pe trepte de învăţămînt

Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi
 • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual, cît şi în grup
Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat
 • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă / de stat atît pe cale orală, cît şi în scris
 • Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă / de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la treapta gimnazială
Competenţe de comunicare într-o limbă străină
 • Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate
Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
 • Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian
Competenţe acţional-strategice
 • Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezolvare
 • Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate
 • Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup
Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor(TIC)
 • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.)
 • Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, e-business, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobîndirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet
Competenţe interpersonale, civice, morale
 • Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict
 • Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului
 • Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale
Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare
 • Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare
 • Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă
 • Competenţe de a se adapta la condiţii noi
Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori)
 • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene
 • Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la valorile culturale ale altor etnii
Competenţe antreprenoriale
 • Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii
 • Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial

Competențe specifice

 1. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea contemporană
 2. Identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei
 3. Elaborarea modelelor informatice ale obiectelor, sistemelor şi proceselor frecvent întîlnite în activitatea cotidiană
 4. Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea digitală a informaţiei
 5. Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software specializat
 6. Utilizarea serviciului Web la elaborarea modelelor informatice
 7. Efectuarea experimentelor virtuale, rezolvarea problemelor de activitate cotidiană şi elaborarea de modele ale fenomenelor studiate, folosind aplicaţii, laboratoare şi medii digitale educaţionale; interpretarea rezultatelor obţinute
 8. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în activităţile bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor


Задачи

Нет активных задач